Centra i Peryferie – idiom geograficzny w sztukach audiowizualnych / do 30 listopada 2019

 

Call for papers: Centra i Peryferie – idiom geograficzny w sztukach audiowizualnych
Termin: 30 listopada 2019
Objętość tekstu: do 20. tys. znaków oraz abstrakt i biogram w językach polskim i angielskim

„Zeszyty Artystyczne”
http://za.uap.edu.pl/
zeszyty.artystyczne@uap.edu.pl

Celem badawczym planowanego numeru „Zeszytów Artystycznych” jest podjęcie interdyscyplinarnej dyskusji na temat przestrzeni geograficznej, praktyk jej mapowania oraz artykulacji (werbalnych, audiowizualnych, procesualnych) zagadnień, które wyłaniają się w tym procesie poznawczym i twórczym. Kluczowe jest pytanie o centra i peryferie, zainspirowane przez wytyczony w książce Piotra Piotrowskiego Globalne ujęcie sztuki Europy Wschodniej postulat studiów: „nad peryferiami artystycznymi świata i oparta na porównawczej, horyzontalnej metodzie historia sztuki, studia nad geohistorycznymi marginesami i zmarginalizowanymi kulturami, nad Wschodem i globalnym Południem, daleką Północą i każdą inną częścią globu leżącą poza centralnie rozumianą kulturą, a także podważanie narracji głównego nurtu i ujawnianie artystycznych oraz historycznych praktyk wykluczania.” (Piotrowski, 2018:27-28).
Współczesne koncepcje kuratorskie oraz doświadczenia artystów wyruszających w podróż w poszukiwaniu alternatywnych możliwości obrazowania zmapowanego już niemal całkowicie świata, wskazują, że możliwa jest nie tylko architektura performatywna, ale także i performatywne przestrzenie. Jawią się one jako nieciągłe, policentryczne i enklawowe: podzielone granicami nie zawsze geopolitycznymi, lecz także technologicznymi, ekonomicznymi, czy światopoglądowymi. W takich przestrzeniach powstają „obrazy zagnieżdżone”, (vide Anna Nacher, Media lokacyjne, 2016), za sprawą nie tylko praktyk reprezentacji, ale także bycia w przestrzeni: jej przemierzania, dokumentowania, tagowania, kwestionowania i redefiniowania.
Proponowana tematyka panelu:
• myślenie geograficzne, ciemna geografia, kategorie centrów i peryferiów,
• geografia relacyjna (Irit Rogoff) a sztuki audiowizualne,
• „człowiek z kamerą”: podróż jako (nad)produkcja obrazów,
• ekspedycje, eksploracje, migracje, przedepty,
• topografia przestrzeni tranzytowych, granicznych, ziem niczyich,
• przemiana przestrzeni w (nie)miejsce,
• spojrzenie z lotu drona jako „hegemonic gaze”,
• performatywna architektura i przestrzeń, nie tylko miejska,
• architektura informacji: badanie infrastruktury, widzialność danych,
• chronopolityka wobec alternatywnych („horyzontalnych” i krytycznych) kartografii.

Nawiązując do koncepcji horyzontalnej historii sztuki Piotra Piotrowskiego zapraszam do refleksji nad peryferiami, marginesami i przestrzeniami tranzytowymi. Jak przemieszczają się granice, jak wymykają się centra, jak wytyczane są peryferie? Jak rozpoznają to twórcy wyruszający „w teren” i posługujący się (nie tylko) mediami obrazowania?

———-

Call for papers: Centres and Peripheries – Geographical Idiom in Audiovisual Arts
12.000-15.000 characters (no more than 20.000)
Deadline: 30th November 2019

„Zeszyty Artystyczne”
http://za.uap.edu.pl/
zeszyty.artystyczne@uap.edu.pl

The aim of the call for papers for the upcoming issue of „Zeszyty Artystyczne” („Art Notebooks”) is to start interdisciplinary discussion on geographical spaces, practices of their mapping and articulation (verbal, audiovisual and processual) of issues that emerge as a result of this cognitive and creative process. The key issue is the question of centres and peripheries, inspired by Piotr Piotrowski’s idea, postulated in his book Globalne ujęcie sztuki Europy Wschodniej (A Global Approach to the Art of Eastern Europe). Piotrowski aimed at establishing studies on artistic peripheries of the world, based on “horizontal method of art history, studies on geohistorical margins and marginalized cultures, on East and global South, far North and any other part of the globe beyond the cultures considered as central, as well as challenging the mainstream narratives and unveiling artistic and historical practices of exclusion” (Piotrowski, 2018:27-28).

Contemporary curatorial concepts as well as experiences of artists who start their journeys in search of alternative possibilities of representation in almost totally mapped world are a proof of existence of not only performative architecture, but also performative spaces. They seem to be discrete, polycentric and enclave-like: divided by borders that may be set down by geopolitics, but also technology, economy or a world-view. Such spaces may produce “embedded images” (term proposed by Anna Nacher in her book Media lokacyjne / Locative Media, 2016), as a result of practices of representation, as well as just being in the space by compassing it, as well as documenting, tagging, questioning and redefinition.
The proposed scope of topics:
• geographical thinking, dark geography, categories of centres and peripheries,
• relational geography (Irit Rogoff) and visual arts,
• „man with a camera”: journey as (over)production of images,
• expeditions, explorations, migrations, shortcuts,
• topography of transitional spaces, borderlands, no man’s lands,
• transformation of a space into (non)place,
• view from a drone as a „hegemonic gaze”,
• performative architecture and space, not only urban space,
• architecture of information: examination of infrastructure, the visibility of data,
• chronopolitics and alternative („horizontal” and critical) cartographies.

Referring to the concept of horizontal art history by Piotr Piotrowski, let me invite you to form a reflection on peripheries, margins and transitional spaces. It is a question of moving borders, eluding centers and defining peripheries. How is it recognized by artists who “go outside” and use (not only) media of representation?