Strategie kuratorskie / do 30 maja 2019

Jeden z najbliższych numerów „Zeszytów Artystycznych” chcemy poświęcić zagadnieniom związanym z kuratorstwem wystaw.  W 2015 roku Na Wydziale Edukacji Artystycznej UAP (obecnie Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa) powołaliśmy pierwszy na tej uczelni kierunek teoretyczny: Kuratorstwo i Teorie Sztuki. Wcześniej funkcjonowała specjalność kuratorska na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych. Część naszych absolwentów to już doświadczeni, czynni kuratorzy. Jesteśmy przekonani, że dzisiaj sztuka nie może już istnieć bez praktyk kuratorskich. Wciąż jednak towarzyszy nam namysł nad tym, czym dokładnie jest kuratorstwo: opieką nad sztuką, praktyką krytyczną, praktyką badawczą, promocją sztuki, kreowaniem jej obrazu czy może praktyką artystyczną, czy raczej wszystkim tym po trochu?

Chcemy zadać pytania o różne praktyki kuratorskie związane z prezentacją sztuki współczesnej w galeriach, muzeach, ale też miejscach niezwiązanych ze sztuką, jak również o strategie dotyczące kuratorowania wystaw odnoszących się do architektury, materiałów historycznych, kultury dźwięku itp. czy kuratorowania projektów artystyczno-społecznych. Kim jest dzisiaj kurator/kuratorka wystaw i jaka jest jego/jej rola we współczesnej kulturze? Czy wciąż jest opiekunem/opiekunką artystów czy raczej demiurgiem (demiurżką?) budującym/budującą własny obraz sztuki? Czy kuratorzy przejmują rolę krytyków sztuki? Z czym wiąże się kuratorowanie wystaw wirtualnych, a co oznacza kuratorstwo odpowiedzialne?  Jakie wystawy można uznać za przełomowe, zmieniające paradygmaty oglądu sztuki?  Chcemy zapytać również o podstawy teoretyczne dla istnienia kuratorstwa, o ważne i przełomowe teksty, bez których nie może istnieć nauczanie w tej dziedzinie, jak i naukowy namysł nad strategiami kuratorskimi.

Szczegółowy zakres tematyczny:

– kuratorowanie wystaw sztuki współczesnych a kreowanie obrazu sztuki

– kurator jako artysta czy kurator jako badacz?

– różne strategie kuratorskie

– kuratorstwo odpowiedzialne

– kuratorowanie wystaw w przestrzeni publicznej

– kuratorstwo odnoszące się do architektury i kultury dźwięku

– czy i dlaczego artyści potrzebują kuratorów?

– jak uczyć kuratorowania wystaw?

Na teksty objętości 12-14 000 znaków czekamy do 30 maja 2019. Do tekstów powinno być dołączone streszczenie w języku angielskim oraz bio autora. Redaklcja zastrzega sobie wybór tekstów. Wszystkie teksty publikowane w „Zeszytach Artystycznych” podlegają procedurze recenzenckiej.

Kontakt: zeszyty.artystyczne@uap.edu.pl

Zasady dotyczące edycji tekstu: http://za.uap.edu.pl/?page_id=12