Dźwięk w pozamuzycznych działaniach artystycznych, edukacyjnych i kuratorskich

Dźwięk jako świadomie kreowany element działań artystycznych związany jest nie tylko z muzyką, ale także z wieloma innymi, różnorodnymi formami. Od pionierskich działań awangardowych, happening i sztukę performance, przez realizacje audiowizualne i multimedialne, po współczesny sound art dźwięk jest elementem znaczącym, stanowiącym nie tylko ważne dla sztuki medium wyrazu, ale też nieusuwalny element interpretacyjny.
Coraz częstsza obecność dźwięku w sztuce współczesnej wymaga od kuratorów osobnego namysłu nad sposobami eksponowania prac o charakterze audytywnym, a także „ujarzmiania” dźwięku w przestrzeniach galerii. Pytania, które towarzyszą powstawaniu kolejnego numeru „Zeszytów Artystycznych”, zatytułowanego Dźwięk w pozamuzycznych działaniach artystycznych i kuratorskich dotyczą przede wszystkim przemian związanych z coraz bardziej różnorodnymi sposobami działania i oddziaływania dźwięku w świecie sztuki. Problematyka ta łączy się również ze współczesnym myśleniem ekologicznym. Ekologia dźwięku często stanowi podstawę dla artystycznych i edukacyjnych poszukiwań równowagi pomiędzy ciszą a coraz bardziej dokuczliwym hałasem. W tym kontekście pojawia się kolejne pytanie: czy spacery dźwiękowe, praktyki głębokiego słuchania, nagrania terenowe na stałe już wpisały się w program współczesnych instytucji kultury i wynikają z rzeczywistych potrzeb zwiększania świadomości sposobów funkcjonowania dźwięku czy też może są tylko chwilową modą?

Cel, który sobie stawiamy to zarysowanie możliwie szerokiego pola odniesień, pomocnego we wskazaniu i zrozumieniu przemian, które dokonują się we współczesnej sztuce i kulturze pod wpływem dźwięku i złącznych z nim sposobów słuchania. Wskazane powyżej zakresy
problemowe otwierają szerokie możliwości badawcze. Chcielibyśmy, żeby teksty dotyczyły przede wszystkim następujących tematów:

1. Historyczne i współczesne strategie kuratorskie realizacji artystycznych, dla których istotną rolę odgrywa dźwięk i sprzężone z nim słuchanie.

2. Pozamuzyczne konteksty dźwięku w sztuce współczesnej.

3. Sound art – tradycja i teraźniejszość.

4. Związki ekologii dźwiękowej ze sztuką.

5. Praktyki edukacyjno–artystyczne oparte na słuchaniu.

Zdając sobie sprawę z pojemności problemowej tak wyznaczonych tematów otwarci jesteśmy na inne zagadnienia, w tym również artykuły poświęcone twórczości wybranych artystów, dla których dźwięk stanowił bądź stanowi ważny punkt odniesienia.

Termin nadsyłania tekstów: 15 października 2021.

E-mail: zeszyty.artystyczne@uap.edu.pl