Strategia rozwoju na lata 2024-2028

 1. Misja czasopisma

„Zeszyty Artystyczne” to recenzowane czasopismo naukowe, ukazujące się od 1983 roku jako jedyne akademickie, artystyczne czasopismo w Polsce o tak długiej tradycji. Każdy numer przygotowywany jest przez współpracującego z redakcją, lecz samodzielnego redaktora prowadzącego bądź też zespół redaktorów prowadzących. W rezultacie powstaje możliwość zainicjowania szerszej dyskusji oraz wielopłaszczyznowy przegląd stanowisk i wypowiedzi związanych z danym tematem. Profil czasopisma ukierunkowany jest na namysł nad aktualną kondycją sztuki oraz nad interdyscyplinarnymi relacjami między sztuką a m. in. filozofią, psychologią, prawem czy życiem codziennym. Poruszane zagadnienia pokazują szerokie spektrum problematyki poruszanej przez czasopismo. 

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy powołaniu czasopisma, każdy numer „Zeszytów Artystycznych” dokumentuje życie artystyczne Uczelni poprzez publikowane kalendarium aktualnych wystaw i wydarzeń a także recenzje wystaw i nowych wydawnictw. W czasopiśmie ukazują się artykuły powstałe na podstawie prac magisterskich, które otrzymały pierwszą nagrodę w uczelnianym konkursie  im. Alicji Kępińskiej na najlepszą pracę teoretyczną napisaną w danym roku akademickim. Pozwala to zadebiutować młodym badacz(k)om i zaprezentować wysoki poziom efektów kształcenia na Uniwersytecie Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu. 

„Zeszyty Artystyczne” aktywnie współuczestniczą w upowszechnianiu wiedzy w zakresie szeroko rozumianego kontekstu nauk o sztuce, nie tylko w zasięgu krajowym. Dzięki staraniom o dofinansowanie w ramach programów ministerialnych ukazało się drukiem łącznie 8 obszernych, dwujęzycznych numerów czasopisma:

 • w latach 2018-2019 dzięki środkom otrzymanym od Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonym na działalność upowszechniającą naukę (w ramach projektu 844/P-DUN/2018), 
 • w latach 2022-2023 dzięki wsparciu w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Rozwój czasopism naukowych” (numer umowy: RCN/SP/0363/2021/1). 

Pozwoliło to na rozszerzenie zasięgu czasopisma poprzez jego umiędzynarodowienie za sprawą tłumaczeń artykułów naukowych na język angielski. Oprócz wydań dofinansowanych, redakcja stara się utrzymać międzynarodowość czasopisma, publikując w nim anglojęzyczne teksty autorów zagranicznych i streszczenia artykułów, a do  Rady Programowej zaproszono osoby z międzynarodowego środowiska naukowego.

 1. Cele
 1. Utrzymanie i rozwijanie wysokiego poziomu naukowego i merytorycznego czasopisma. 
 2. Zwiększenie efektywnego wpływu czasopisma na rozwój nauki i wzmacnianie pozycji czasopisma poprzez umieszczanie w prestiżowych bazach danych oraz zwiększenie punktacji. 
 3. Skuteczne zapewnienie obecności czasopisma w międzynarodowym obiegu naukowym za sprawą tłumaczeń na język angielski artykułów z polskiego kręgu nauki i pozyskiwanie obcojęzycznych autorek i autorów. 
 4. Promocja poszerzająca krąg odbiorczy czasopisma.
 5. Promowanie dorobku naukowego i artystycznego Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu. 
 6. Dbałość o wysoki poziom praktyk edytorskich. 
 7. Wypracowanie nowej strony wizualnej czasopisma.