Strategia rozwoju na lata 2020-2024

  1. Misja czasopisma

„Zeszyty Artystyczne” to recenzowane czasopismo naukowe, ukazujące się od 1983 roku jako jedyne akademickie, artystyczne czasopismo w Polsce o tak długiej tradycji. Każdy numer przygotowywany jest przez współpracującego z redakcją, lecz samodzielnego redaktora prowadzącego bądź też zespół redaktorów prowadzących. W rezultacie powstaje możliwość zainicjowania szerszej dyskusji oraz wielopłaszczyznowy przegląd stanowisk i wypowiedzi związanych z danym tematem. Profil czasopisma ukierunkowany jest na namysł nad aktualną kondycją sztuki oraz nad interdyscyplinarnymi relacjami między sztuką a m. in. filozofią, psychologią, prawem czy życiem codziennym. Poruszane zagadnienia pokazują szerokie spektrum problematyki poruszanej przez czasopismo. 

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy powołaniu czasopisma, każdy numer „Zeszytów Artystycznych” dokumentuje życie artystyczne Uczelni poprzez publikowane kalendarium aktualnych wystaw i wydarzeń a także recenzje wystaw i nowych wydawnictw. W czasopiśmie ukazują się artykuły powstałe na podstawie prac magisterskich, które otrzymały pierwszą nagrodę w uczelnianym konkursie na najlepszą pracę teoretyczną im. Alicji Kępińskiej. Pozwala to zadebiutować młodym badacz(k)om i zaprezentować wysoki poziom efektów kształcenia na Uniwersytecie Artystycznym. 

„Zeszyty Artystyczne” od początku czynnie współuczestniczyły w upowszechnianiu wiedzy w zakresie szeroko rozumianego kontekstu nauk o sztuce. Starają się czynić to także na poziomie międzynarodowym, dlatego od kilku lat w skład Rady Programowej wchodzą osoby spoza polskiego kręgu. W ostatnich latach  dzięki środkom otrzymanym od Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonym na działalność  upowszechniającą naukę w ramach projektu 844/P-DUN/2018 wydano 4 numery dwujęzyczne, pozyskując do nich również autorów zagranicznych. Po zakończonej dotacji starano się utrzymać międzynarodowość pisma sporadycznie drukując teksty anglojęzyczne i umieszczając anglojęzyczne streszczenia. 

  1. Cele
  1. Utrzymanie i rozwijanie wysokiego poziomu naukowego i merytorycznego czasopisma. 
  2. Zwiększenie efektywnego wpływu czasopisma na rozwój nauki i wzmacnianie pozycji czasopisma poprzez umieszczanie w prestiżowych bazach danych, zwiększenie punktacji. 
  3. Skuteczne zapewnienie obecności czasopisma w międzynarodowym obiegu naukowym za sprawą tłumaczeń na język angielski tekstów polskich naukowców/naukowczyń i pozyskiwanie obcojęzycznych autorek i autorów. 
  4. Promocja poszerzająca krąg odbiorczy czasopisma.
  5. Promowanie dorobku naukowego i artystycznego Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu. 
  6. Dbanie o wysoki poziom praktyk edytorskich. 
  7. Wypracowanie nowej strony wizualnej czasopisma.