35

2(35)/2019

ZESZYTY ARTYSTYCZNE / nr 35

Strategie kuratorskie

ZA 35

 

Redaktorki prowadzące: dr hab. Izabela Kowalczyk, prof. UAP, dr Justyna Ryczek ad.

 

Spis treści:

Justyna Ryczek Kilka odsłon strategii kuratorskich – wstęp

Berel Madra …kurator i jego ewolucja. Kuratorstwo w czasach postprawdy

Izabela Kowalczyk Wystawy sztuki w kontekście edukacji obywatelskiej – na wybranych przykładach własnych kuratorskich koncepcji

Beniamino Foschini Parodiowanie (przypadek strategii kuratorskich Kazimierza Malewicza)

Mateusz M. Bieczyński White cube a rynek sztuki. Czy białe ściany rzeczywiście są takie niewinne?

Arkadiusz Półtorak Rewizje eksperymentalnego instytucjonalizmu w kontekście ekonomiczno-społecznym po 2000 roku (na przykładzie projektu Once Is Nothing Charlesa Eschego i Marii Hlavajovej)

Ariana Pradal Witajcie. Zapraszamy do środka! (Jak) zaplanować wielowarstwową i wielogłosową wystawę – trzy praktyczne przykłady

Ewa Wójtowicz „Trudności techniczne”. Kuratorskie wyzwania wynikające z obecności nowych mediów w sztuce XX i XXI wieku

Christa-Maria Lerm Hayes Wystawy sztuki literackiej a solidarność między artystami i kuratorami w okresie przemian historycznych

 

Wersja angielska

Justyna Ryczek A Few Revelations of Curatorial Strategies – introduction

Berel Madra …the curator has his own evolution. Curating Through the Post-Truth

Izabela Kowalczyk Art exhibitions in the context of civic education – case studies of own selected curatorial concepts

Beniamino Foschini Parodying (Case of Curatorial Strategies of Kazimir Malevich)

Mateusz Bieczyński White Cube and the art market. Are white walls really so innocent?

Arkadiusz Półtorak Revisions of experimental institutionalism in the context of socio-economic transformations after 2000 (a case study of the project Once Is Nothing by Charles Esche and Maria Hlavajova)

Ariana Pradal Welcome. Come on in! To Plan a Multi-layered and Plurivocal Exhibition – Illustrated by Three Practical Examples

Ewa Wójtowicz “Technical Difficulties”. Curatorial challenges resulting from the presence of new media in the art of the 20th and 21st centuries

Christa-Maria Lerm Hayes Literary Art Exhibitions and Artist’ and Curators’ Solidarity in Times of Historical Change

 

Komentarze

Rafał Boettner-Łubowski Wystawa Versus / kuratorski autokomentarz

Paulina Brelińska Internetowe strategie kuratorskie: Voyager’s Record/Rejestr podróżnika

 

Prace konkursowe

Stanisław Bednarek Recykling krajobrazu: renaturyzacja, rekultywacja i reurbanizacja

 

Pro Memoriam

Tomasz Wilmański Wspomnienie o Alicji Kępińskiej

 

Kronika WEAiK

Kalendarium

——————————–

Stworzenie anglojęzycznej wersji publikacji – zadanie finansowane w ramach umowy
844/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Bez nazwy00