32

32 / 2018

ZESZYTY ARTYSTYCZNE / nr 32

Kontekst / kontekstualizm. Między teorią a praktyką

32
Redaktor prowadząca: Anna Tyczyńska

 

Izabela Kowalczyk Wstęp. Kontekst / kontekstualizm

Jan Świdziński 12 Punktów sztuki kontekstualnej

I. Kontekst / Kontekstualizm. Interpretacje

Łukasz Guzek Sztuka jako sztuka kontekstualna. Teoria i praktyka Jana Świdzińskiego na tle sztuki lat siedemdziesiątych.

Anna Markowska Kontekstualizm – sztuka w kontekście politycznym i społecznym w Polsce lat 70. XX wieku.

Piotr Lisowski Mówię bez przerwy przez 2 minuty. Kontekstualizm Jana Świdzińskiego.

Jan Przyłuski Odzyskać sztukę dla rozwoju świadomości. Zapiski o Janie Świdzińskim i sztuce kontekstualnej.

Bartosz Łukasiewicz Kontekstualizm vs. Reszta świata, czyli Pojedynek na trzy rundy.

Mateusz Maria Bieczyński Normatywne aspekty teorii Świdzińskiego – sztuka kontekstualna a definicja sztuki w nauce prawa.

Grzegorz Dziamski Sztuka kontekstualna w czasach globalizacji.

Izabela Kowalczyk Współczesne konteksty sztuki kontekstualnej – wokół idei Jana Świdzińskiego.

II. Kontekst / Kontekstualizm. Dyskusja

Panel dyskusyjny Sztuka w kontekście. W odniesieniu do aktualnych wystaw sztuki współczesnej.

III. Kontekst / Kontekstualizm. Projekt. Edukacja

Anna Tyczyńska:

Warsztaty / Plener stacjonarny

Wystawa

Konferencja

Paulina Brelińska Dysputy, kontekstualizm i kuratorstwo.

Daria Grabowska Chwilowość kontekstualności.

Patrycja Olichwiruk Osadzeni w kontekście.

Wejście do muzeum nie czyni Cię piękniejszym. Wystawa.

IV. Kontekst / Kontekstualizm. Tłumaczenia

Izabela Kowalczyk Introduction. Context / Contextualism

Jan Świdziński 12 Points of Contextual Art

Łukasz Guzek Art as contextual art. Jan Świdziński’s theory and practice in view of the 1970s art.

Anna Markowska Contextualism. Art in the political and social context of the 1970s Poland.

Piotr Lisowski I am speaking non-stop for 2 minutes. Jan Świdziński’s Contextualism.

Jan Przyłuski To recover art for the development of consciousness. Notes on Jan Świdziński and contextual art.

Bartosz Łukasiewicz Contextualism vs. The Rest of the World. A Three-Round-Duel.

Mateusz Maria Bieczyński Normative aspects of Świdziński’s theory – contextual art and a definition of art in legal science.

Grzegorz Dziamski Contextual Art in Globalisation.

Izabela Kowalczyk Contemporary contexts of contextual art – around the idea of Jan Świdziński.

V.

Kalendarium

Kronika WEAiK

Recenzje

 

——————————–

Stworzenie anglojęzycznej wersji publikacji – zadanie finansowane w ramach umowy
844/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Bez nazwy00