41-42

1–2(41–42)/2022

Temat numeru: Kongo w P/poznaniu. Kongo w działaniu

Redaktor prowadzący: dr Jan Wasiewicz, ad.

Spis treści:

Jan Wasiewicz Wstęp

Kongo w Poznaniu

Bogumił Jewsiewicki / Wojciech Luchowski O wystawie „Kongijczyków portret własny. Malarstwo kongijskie 1960–1990” w Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu, 16.10.–19.12.2021

Izabela Skórzyńska Wywiad: Zobaczyć słowo, usłyszeć obraz, porozmawiać?

Kongo w poznaniu

Izabela Skórzyńska Kongo Conrada. Kolory Konga

Magdalena Parnasow-Kujawa Nie wszystko da się uporządkować

Anna Topolska Problem międzykulturowej i posttraumatycznej komunikacji wizualnej: The Eyes of Gutete Emerita

Agnieszka Chwieduk Kilka uwag na temat użyteczności dziennika terenowego: Antropologiczna perspektywa i praktyka

Teksty angielskie

Jan Wasiewicz Introduction

Kongo w Poznaniu

Bogumił Jewsiewicki / Wojciech Luchowski About the exhibition „The Self-Portrait of the Congolese. Congolese Paintings 1960–1990” at ZAMEK Culture Centre in Poznań, 16.10.–19.12.2021

Izabela Skórzyńska Interview: To see the word, to hear the painting, to talk?

Kongo w poznaniu

Izabela Skórzyńska Conrad’s Congo. Colours of Congo

Magdalena Parnasow-Kujawa Not everything can be organized

Anna Topolska The Problem of Intercultural and Posttraumatic Visual Communication: The Eyes of Gutete Emerita

Agnieszka Chwieduk Some comments on the usefulness of the field diary: An anthropological perspective and practic

Recenzje i omówienia

Natalia Cieślak Zhakowany kanon, symulowane archiwa i kobieca genealogia „w Realnej niemożliwości” Iwony Demko

Praca konkursowa

Agnieszka Sukienniczak Sposoby kuratorowania architektury a pytanie o jej przyszłość

Kronika WEAiK

Kalendarium

Kongo w działaniu

———————————————–

Stworzenie anglojęzycznej wersji publikacji – płatne ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie umowy nr RCN/SP/0363/2021/1 stanowiących pomoc przyznaną w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych”.

Publikacja dofinansowana przez Wydział Historii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.