43. numer / Misteria – rytuały – performanse. Wymiar estetyczny

Temat numeru: Misteria – rytuały – performanse. Wymiar estetyczny
Redaktor prowadzący: dr hab. Jakub Żmidziński, prof. UAP

Jakub Żmidziński, Wstęp

Rozmowa
O wymiarze estetycznym misterium, rytuału i performansu rozmawiają Janusz Bałdyga, Tomasz Misiak, Paweł Możdżyński, Tomasz Rokosz, Ewa Wójtowicz i Jakub Żmidziński

Maryia Pruzhanets, Sztuka konceptualna w Białorusi jako sztuka krytykująca władzę – Aleś Puszkin i Aleksiej Kuźmicz

Paweł Możdżyński, Performanse, rytuały i misteria kobiet w najnowszej sztuce polskiej. Analiza na wybranych przykładach

Weronika Piróg, Ciało jako medium doświadczenia Innego. Posthumanizm i duchowość postsekularna w sztuce performansu na przykładzie pracy Teresy Murak pod tytułem „Ziarno

Agata Myjak, Misterium, rytuał i działania performatywne, czyli teatr plastyczny Krzysztofa Junga

Izabela Franckiewicz-Olczak, Performatywna sztuka światła – między elitaryzmem sztuki a egalitaryzmem widowiska masowego

Olga Pankalla / Andrzej Pankalla, Performatywne rytuały językowe w polskim prawie karnym

Sebastian Lesiczka, Ludowy obrzęd pogrzebowy w Polsce i jego sonosfera

Jakub Żmidziński, Pieśń transcendencji. Muzyczne misteria Keitha Jarretta

Jakub Żmidziński, Introduction

Maryia Pruzhanets, Conceptual Art in Belarus as a Regime-Criticising Art – Ales Pushkin and Alexei Kuzmich

Paweł Możdżyński, Women’s Performances, Rituals and Mysteries in Contemporary Polish Art. Analysis of Selected Examples

Weronika Piróg, The Body as a Medium of Experiencing the Other. Posthumanism and Postsecular Spirituality in the Art of Performance – a Case Study of Teresa Murak’s Work „The Grain”

Agata Myjak, Mystery, Ritual and Performative Action – Krzysztof Jung’s Visual Theatre

Izabela Franckiewicz-Olczak, Performative Light Art – Between the Elitism of Art and the Egalitarianism of Mass Spectacle

Olga Pankalla / Andrzej Pankalla, Performative Linguistic Rituals in Polish Criminal Law

Sebastian Lesiczka, Folk Funeral Rites in Poland and Their Sonosphere

Jakub Żmidziński, The Song of Transcendence. Keith Jarrett’s Musical Mysteries

Recenzje i omówienia
Sebastian Dudzik, Izabella Gustowska. Manifesty i osobiste oblicza buntu

Sidey Myoo, Ars Electronica 2022 – Welcome to Planet B

Paulina Pukytė, O dwóch artystkach

Konkurs im. prof. Alicji Kępińskiej
Kuba Krysiak, Droga do podmiotowości dzielnicy w kurczącym się mieście. Wytyczne do projektu nowego centrum Bałut

Konkurs im. Marii Dokowicz
Podwójna edycja Konkursu im. Marii Dokowicz

In memoriam
Michał Jakubowicz, Wobec bezwymiaru. Wspomnienie Jerzego Olka – teoretyka fotografii, artysty, profesora akademickiego, mentora, przyjaciela

Piotr Wołyński, Profesor Stefan Wojnecki (1929–2023). Wspomnienie

Kronika WEAiK
Kalendarium

———————————————–

Stworzenie anglojęzycznej wersji publikacji – płatne ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie umowy nr RCN/SP/0363/2021/1 stanowiących pomoc przyznaną w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych”.