Przygotowanie tekstu

„Zeszyty Artystyczne” ukazują się od 1983 roku. Każdy numer jest tematyczny i zawiera aktualia dotyczące życia artystycznego uczelni.

„Zeszyty Artystyczne” otrzymały 20 punktów zgodnie z wykazem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 18 grudnia 2019.

Redakcja nie płaci honorarium za opublikowane teksty.

Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów i zmian w nadesłanych tekstach (także tytułów).

Za prawa cytowania fragmentów innych publikacji (tekstów, tabel, rycin
oraz ilustracji) odpowiedzialni są autorzy artykułu.

Instrukcje dla autorów:

 1. Materiały nadsyłane powinny być zredagowane zgodnie ze standardami przyjętym w „Zeszytach Artystycznych” i przesłane pocztą elektroniczną na adres zeszyty.artystyczne@uap.edu.pl
 2. Do artykułu należy dołączyć streszczenie w języku angielskim (do  800 znaków), a także notę o autorze: stopień naukowy, miejsce pracy, obszar zainteresowań naukowych, wybrane publikacje.
 3. Teksty należy zapisać czcionką Times New Roman w formacie rtf lub doc.
 4. Wielkość czcionki: 12 punktów dla tekstu głównego oraz: 10 punktów dla przypisów, interlinia 1,5 wiersza w tekście głównym.
 5. Cytowane w tekście i przypisach fragmenty tekstów zapisujemy czcionką prostą, ujmując tekst w cudzysłów. Cudzysłowy powinny być polskie (dolny i górny). Tekst cytowany w cytacie powinien być ujęty w tzw. żabki (<< …>>).
 6. W tekście i przypisach tytuły książek, artykułów, utworów, filmów oraz dzieł sztuki zapisujemy czcionką pochyłą (kursywa).
 7. Tytuły gazet i czasopism zapisujemy czcionką prostą w cudzysłowie.
 8. Zwroty w języku obcym – łacińskie, angielskie itp. należy zapisać kursywą.
 9. Przypisy:
 • Stosujemy przypisy dolne.
 • Przypisy powinny mieć numerację ciągłą w obrębie całego artykułu.
 • Jeżeli konieczne jest sporządzenie przypisu do tytułu tekstu, to przypisu tego nie numerujemy, lecz opatrujemy gwiazdką.
 • Powołując się na informacje ze stron internetowych, należy podać adres strony oraz, w nawiasie, datę dzienną dostępu do strony.
 • Zapis cytowanej pozycji bibliograficznej powinien zawierać:
  • inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł dzieła (kursywą), wydawca, miejsce i rok wydania, numer strony której dotyczy przypis:
   1 A.C. Danto, Świat sztuki. Pisma z filozofii sztuki, przeł. L. Sosnowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006, s. 45.
  • w wypadku pracy zbiorowej: tytuł dzieła, inicjał imienia i nazwisko redaktora, miejsce i rok wydania:
   1 Ekrany piśmienności, red. A. Gwóźdź, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008,  s. 107.
  • w wypadku pracy będącej częścią większej całości:
   1 G. Sztabiński, Konstruktywizm, [w:] Od awangardy do postmodernizmu. Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, red. G. Dziamski, Instytut Kultury, Warszawa 1996,  s. 243.
  • W wypadku artykułu w czasopiśmie:
   1 M. Giżycki, Koniec kina czy koniec kultury?, „Kwartalnik filmowy” 2001, nr 35-35, s. 356-361.
  • W wypadku katalogu wystawy: J. Lewczyński, [w:] J. Lewczyński –archeologia fotografii, katalog wystawy, Galeria Pusta, Katowice 1997.
 • Tytuły prac cytowanych po raz pierwszy podawane są w przypisie w pełnym brzmieniu, wraz z nazwą wydawnictwa, miejscem i rokiem wydania. Przy ponownym cytowaniu pracy danego autora używamy zapisu skróconego. Cytując dzieło z poprzedniego przypisu, stosujemy skrót „Ibid.”.

1 A.C. Danto, Świat sztuki. Pisma z filozofii sztuki, przeł. L. Sosnowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006, s. 45.
2 Ekrany piśmienności, red. A. Gwóźdź, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008,  s. 107.
3 Ibid. s. 65.
4 A.C. Danto, Świat sztuki…, s.65.