34

1(34)2019

ZESZYTY ARTYSTYCZNE / nr 34

Edukacja muzealna

Redaktor prowadzący: dr Marcin Szeląg, ad.

 

Spis treści:

Marcin Szeląg, Wstęp

Marcin Szeląg Progresywne muzeum a edukacja muzealna i muzealnictwo w Polsce

Grzegorz Żuk Edukator muzealny – profil zawodowy pracownika

Aleks (Oleksiy) Karamanov Specyfika organizacji procesu edukacyjnego w muzeum w kontekście psychologicznych mechanizmów „zapamiętywania”

i „zapominania”

Zygmunt Kalinowski Muzea Dzieci szansą dla muzeów „dorosłych” i powszechnego systemu edukacji w Polsce

Renata Pater Kształtowanie kompetencji kulturowych w „nowych” muzeach. Dydaktyka edukacji muzealnej – studium przypadku

Kinga Anna Gajda Edukacja kulturalna jako element kształcenia wyższego

Piotr Szaradowski Design i antydesign. Wokół ekspozycji Muzeum Sztuk Użytkowych w Poznaniu

Rafał Boettner-Łubowski Sytuacja quasi-muzealna / sytuacja autotematyczna (?)

 

Wersja angielska

Marcin Szeląg Introduction

Marcin Szeląg The Progressive Museum vs. Museum Education and Museums in Poland

Grzegorz Żuk The museum educator – a professional profile

Aleks (Oleksiy) Karamanov Characteristics of the organization of the educational process in the museum in the context of psychological mechanisms of „remembering” and „forgetting”

Zygmunt Kalinowski Children’s Museums as an Opportunity for “Adults’ Museums” and the Universal Education System in Poland

Renata Pater Developing cultural skills in “new” museums. Museum education – a case study

Kinga Anna Gajda Cultural Education as an Element of Higher Education

Piotr Szaradowski Design and Anti-design. Around the Exhibit of the Museum of Applied Arts in Poznań

Rafał Boettner-Łubowski A Quasi-Museum Situation / a Self-reflexive Situation (?)

 

Praca konkursowa

Daria Grabsztunowicz Problematyka bezdomności w sztuce przełomu XX i XXI wieku

 

Recenzje

Katarzyna Jagodzińska Jak to widzę? Bardzo obiecująco

 

Kronika WEAiK

Kalendarium

 

——————————–

Stworzenie anglojęzycznej wersji publikacji – zadanie finansowane w ramach umowy
844/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Bez nazwy00