Zeszyty Artystyczne

Historia
„Zeszyty Artystyczne” ukazują się od 1983 roku. Wydawane były przez poznańską uczelnię artystyczną, której nazwa zmieniała się od Poznańskiej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych, przez Akademię Sztuk Pięknych (od 1996 roku) aż po współczesny Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu (od 2010 roku). W gronie pierwszych redaktorów byli, związani z uczelnią, zarówno teoretycy jak i artyści: Grzegorz Dziamski, Rafał Grupiński, Alicja Kępińska, Jarosław Kozłowski, Andrzej Kurzawski i Wojciech Müller. Pierwszym przewodniczącym kolegium redakcyjnego był Jan Berdyszak. Następnie przez wiele lat redaktorem naczelnym był Marek Wasilewski (numery 7-24 wydawane w latach 1994-2013). Od numeru 25. funkcję redaktor naczelnej pełni Justyna Ryczek. Pierwsze wydania czasopisma projektował Grzegorz Marszałek, autorem projektu graficznego i składu numeru 9 był Roman Starzyński, a w latach 2003-2016 redaktorem graficznym numerów 10-28 był Mirosław Pawłowski. Od numeru 29. za projekt i skład odpowiadają Bartosz Mamak i Grzegorz Myćka.

Założyciele „Zeszytów Artystycznych” dostrzegali potrzebę powołania czasopisma artystyczno-naukowego o charakterze interdyscyplinarnej platformy komunikacji między artystami, teoretykami oraz twórcami kultury – nie tylko z Poznania czy polskiego środowiska akademickiego. Pierwszy, dziś unikatowy, numer „Zeszytów Artystycznych” z roku 1983, opatrzony został wstępem autorstwa przewodniczącego kolegium redakcyjnego, Jana Berdyszaka:
„ZESZYTY ARTYSTYCZNE chcą uchwycić wartościowe materiały i fakty, których dostarcza życie uczelni, animowane aktywnością osób w niej pracujących oraz ją wizytujących. Wyborowi materiałów przyświecają cele rozszerzenia i gruntowania programu dydaktycznego przez zestawienie tego co szczególniejsze, z tym co codzienne. Zawarty w uczelni potencjał różnych postaw i poglądów artystycznych tworzy rodzaje aktywności jej pola wewnętrznego, a także tworzy jej związki z tym, co na zewnątrz. Uczelnia artystyczna, ażeby być miejscem, gdzie przez pozostawanie w bezpośrednim kontakcie uczą się zarówno uczący się, jak i nauczani, musi być powiązana z aktualnie toczącym się w zasięgu ręki życiem artystycznym i brać w niej udział w różny możliwy sposób. Ostateczne oblicze każdego z «Zeszytów Artystycznych» będzie zależne od tego, do kogo będzie aktualnie należeć wzmożona twórcza aktywność.”

„Zeszyty Artystyczne” to wyjątkowe akademickie pismo w Polsce o tak długiej tradycji, które nieprzerwanie łączy analizę naukową i krytyczną z artystycznymi metodami tworzenia i pisania. Wersją pierwotną (referencyjną) jest wydanie papierowe. Od roku 2012 czasopismo znajduje się na ministerialnej Liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (20 punktów). Od roku akademickiego 2016/2017 „Zeszyty Artystyczne” wydawane są przez Wydział Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.
Interdyscyplinarność widoczna jest w różnorodności tematów poruszanych w poszczególnych numerach:

 • Dźwięk w pozamuzycznych działaniach artystycznych,
 • Polska szkoła plakatu – geneza, tradycja, kontynuacja,
 • Sztuka wobec świata,
 • Centra i peryferie – idiom geograficzny w sztukach audiowizualnych,
 • Strategie kuratorskie,
 • Edukacja muzealna,
 • Sztuka i filozofia: #teraz,
 • Kontekst / kontekstualizm. Między teorią a praktyką,
 • Nieczytelność,
 • Edukacyjny potencjał fotografii,
 • Rytuał a korespondencja sztuk,
 • Edukacja i sztuka w kontekście neoliberalnych wymogów rentowności,
 • Na pograniczu sztuki i psychologii,
 • Aksjologiczne granice sztuki,
 • Niemożliwe/Możliwe. Fikcja w kreacji artystycznej,
 • Design – między sztuką a nauką,
 • Alfabetyzm wizualny – w teorii i praktyce,
 • Sztuka nowych mediów i jej konteksty kulturowe,
 • Architektura dla sztuki,
 • Wojna kulturowa.

Każdy numer przygotowywany jest przez współpracującego z redakcją, lecz samodzielnego redaktora prowadzącego bądź też zespół redaktorów prowadzących. W celu realizowania założeń przyjętych przez pierwszą redakcję czasopisma, każdy numer „Zeszytów Artystycznych” dokumentuje życie artystyczne Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu poprzez publikowane kalendarium aktualnych wystaw i wydarzeń a także recenzje wystaw i nowych publikacji. Skrótowo przywołana historia pokazuje, że pismo od początku czynnie współuczestniczy w upowszechnianiu wiedzy dotyczącej szerokiego kontekstu nauk o sztuce.