37

1(37)2020

ZESZYTY ARTYSTYCZNE / 37

37

Temat numeru: Centra i peryferie – idiom geograficzny w sztukach audiowizualnych

Redaktor prowadząca: dr hab. Ewa Wójtowicz, prof. UAP

 

Spis treści

Ewa Wójtowicz Wstęp. Centra i peryferie – idiom geograficzny w sztukach audiowizualnych
Marianna Michałowska Krajobraz krytyczny w polskiej fotografii – geografie peryferii
Ewa Wójtowicz „Geokino” jako model widzenia ksenoprzestrzeni
Sylwia Szykowna Pogoda jako medium sztuki – przemiany kultury artystycznej w dobie posthumanizmu
Weronika Bryl-Roman Zobaczyć miasto rozproszone: sztuka wobec eksurbanizacji
Krzysztof Siatka Wystawy na peryferiach centrum
Inside Job (Ula Lucińska / Michał Knychaus) Aktualne strategie site-specific wobec przestrzeni galeryjno-instytucjonalnych
Kamil Lipiński Migracje obrazu i obecność kinowej iluzji w przestrzeniach artystycznych
Jacek Szymala Włodzimierz Puchalski (1909-1979) – przyrodnik i artysta między Dolnym Śląskiem a Svalbardem
Sonia Rammer May You Find Your Inner Yeti

English summaries
Marianna Michałowska Critical Landscape of Polish Photography – Geographies of Peripheries
Ewa Wójtowicz “Geocinema” as a Mode of Seeing Xenospaces
Sylwia Szykowna Weather as an Art Medium – Changes in Artistic Culture in the Era of Posthumanism
Krzysztof Siatka Exhibitions at the Centre’s Periphery
Weronika Bryl-Roman To See a Dispersed City: Art vs. Exurbanization
Inside Job (Ula Lucińska / Michał Knychaus) Current Site-specific Strategies towards Institutional Gallery Spaces
Kamil Lipiński Migrations of Images and the Presence of Cinematic Illusion in the Space of Artistic Culture
Jacek Szymala Włodzimierz Puchalski (1909-1979) – Naturalist and Artist between Lower Silesia and Svalbard
Sonia Rammer May You Find Your Inner Yeti

Recenzje i komentarze
Izabela Kowalczyk Dlaczego Duchamp nie czesał się z przedziałkiem?” – i co z tego wynika? Recenzja książki Anny Markowskiej

Justyna Ryczek Wystawa jako pretekst do myślenia o świecie. Bóbr a sztuka malarska
Marta Miaskowska Rzeczywistość według Robakowskiego. Przeznaczenie i przekleństwo. Analiza metod badawczo-artystycznych Józefa Robakowskiego

Praca konkursowa
Adrian Szwarc Figura japońskiego idola wobec społeczności rzeczywistości mieszanej

Kronika WEAiK
Kalendarium

Numer 37. powstał przy wsparciu Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami. Część
artykułów to rozwinięte wersje referatów wygłoszonych na III Zjeździe Filmoznawców i Medioznawców
w Łodzi (17-19 czerwca 2019).