Etyka publikacji

Redakcja „Zeszytów Artystycznych” w 2012 roku, w celu przeciwdziałania przypadkom typu „ghostwriting”, „guest authorship” itp., wdrożyła procedurę zabezpieczającą oryginalność publikacji naukowych oraz dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce, zawartych w standardach COPE (Committee on Publication Ethics).

W kwestiach etyki publikacji, także niewymienionych poniżej redakcja kieruje się wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE).

Kwestie autorstwa 

 • Osoby autorskie powinni wnieść istotny wkład w koncepcję, wykonanie lub interpretację zawartą w zgłaszanym artykule naukowym.
 • Wszystkie osoby autorskie muszą mieć znaczący udział w pracy i wziąć jawną odpowiedzialność za odpowiednie części treści artykułu naukowego.
 • Wkład danej osoby w intelektualną zawartość manuskryptu powinien być odpowiednio oznaczony.
 • Wszelkie osoby, które nie spełniają kryteriów autorstwa, ale przyczyniły się do powstania tekstu w inny sposób, powinny zostać odpowiednio uwzględnione w zgłaszanym manuskrypcie.
 • Kolejność osób autorskich powinna być ustalona na podstawie wymiaru ich wkładu w tekst.
 • W przypadkach, gdy osoby autorskie wniosły równy wkład lub ich wkład ma podobny wymiar, należy zastosować kolejność alfabetyczną.
 • Wszelkie zmiany w autorstwie, w tym dodanie, usunięcie lub zmiana kolejności osób autorskich, muszą zostać zatwierdzone przez wszystkich zaangażowanych w powstanie tekstu.
 • Wnioski o zmianę autorstwa należy składać na piśmie za pośrednictwem poczty elektronicznej do redakcji  wraz z wyjaśnieniem przyczyny zmiany.
 • Osoby autorskie powinny przestrzegać wytycznych i standardów etycznych związanych z prowadzonymi badaniami i analizami, w tym tych związanych z plagiatem, fabrykowaniem danych i niewłaściwym postępowaniem badawczym.
 • Osoby autorskie udostępniają swój tekst na zasadach Open Access na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0 Międzynarodowe. Oznacza to, że oryginalne teksty mogą być przetwarzane, kopiowane i rozpowszechniane w dowolnym medium lub formacie, w tym komercyjnie, pod warunkiem uznania autorstwa. Postanowienia licencji Creative Commons dotyczące ponownego wykorzystania nie mają zastosowania do treści, które nie są pierwotne dla danej publikacji Open Access (np. wykresy, grafiki, rysunki, zdjęcia, dokumenty, reprodukcje dzieł, cytaty itp.). W takich przypadkach może być wymagana zgoda osoby mającej prawa do tych materiałów. Obowiązek uzyskania odpowiednich informacji i zgody spoczywa na osobie wykorzystującej taki materiał.

Zażalenia i odwołania 

 • Osoby przesyłające manuskrypty do czasopisma są zobowiązane do zapoznania się i przestrzegania zasad czasopisma dotyczących autorstwa i standardów etycznych.
 • Nieprzestrzeganie niniejszych zasad może skutkować odrzuceniem manuskryptu. 
 • Zażalenia mogą być składane przez osoby autorskie, recenzenckie, redaktorskie lub innych interesariuszy zaangażowanych w procesy czasopisma. 
 • Zażalenia należy składać w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres redakcji czasopisma.
 • Zażalenie powinno zawierać klarowny opis problemu wraz z odpowiednią dokumentacją uzupełniającą.
 • Po otrzymaniu zażalenia redakcja przeprowadzi wstępną ocenę w celu określenia charakteru i wagi problemu.
 • Zażalenia związane z decyzjami redakcyjnymi, przyjmowaniem manuskryptów lub kwestiami etycznymi zostaną dokładnie przeanalizowane przez zespół redakcyjny.
 • W zależności od charakteru zażalenia, zespół redakcyjny może przeprowadzić dochodzenie obejmujące konsultacje z odpowiednimi stronami, takimi jak osoby autorskie, recenzenckie lub eksperckie.
 • Po zakończeniu dochodzenia zespół redakcyjny określi odpowiednie rozwiązanie w celu rozpatrzenia zażalenia.
 • Możliwe rozwiązania mogą obejmować:
 1. Ponowną ocenę decyzji redakcyjnych lub procedur postępowania z manuskryptem.
 2. Korektę, wycofanie lub inne działanie mające na celu rozwiązanie wątpliwości etycznych lub błędów w opublikowanych treściach.
 3. Przekazanie wyjaśnienia zainteresowanym stronom dotyczącego zasad lub procedur czasopisma.
 • Wszystkie zażalenia i odwołania będą traktowane z zachowaniem najwyższej poufności, a informacje będą udostępniane wyłącznie osobom bezpośrednio zaangażowanym w proces rozstrzygania.

Zasady czasopisma dotyczące konfliktu interesów

 • Osoby autorskie, recenzujące oraz redakcyjne są zobowiązane do ujawnienia wszelkich potencjalnych konfliktów interesów, które mogą mieć wpływ na interpretację, prezentację wyników badań, analiz oraz ich recepcję. 
 • Konflikty interesów mogą obejmować kwestie finansowe, powiązania zawodowe lub relacje osobiste, które mogą wpływać na wyniki badań, ryzyko podważenia wiarygodności autorów i czasopisma.

Kwestie etyczne i dotyczące ochrony własności intelektualnej

 • Od osób autorskich oczekuje się prowadzenia badań zgodnie z zasadami etycznymi i wytycznymi dotyczącymi ich dyscypliny.
 • Plagiat, w tym dosłowne lub prawie dosłowne kopiowanie tekstu, pomysłów lub danych bez odpowiedniego zaznaczenia tego w tekście, jest surowo zabronione. 
 • Osoby autorskie powinny upewnić się, że ich manuskrypt zawiera oryginalną treść i odpowiednio cytuje źródła, aby uniknąć plagiatu.
 • Osoby autorskie powinny podać odpowiednie cytaty do oryginalnych źródeł, gdy wykorzystują dostępne istniejące dane, informacje i treści w swoich analizach.
 • Cytaty w tekście i odniesienia do źródeł danych powinny być wskazane w bibliografii.
 • Powielając lub opierając się na wcześniej opublikowanych analizach, osoby autorskie powinny podać odpowiednie cytaty do oryginalnej pracy.
 • Manuskrypty przesłane do czasopisma nie powinny być jednocześnie rozważane do publikacji w innym miejscu, ani nie powinny być wcześniej publikowane w całości lub w części.

Kwestie dotyczące modyfikacji i poprawy tekstu po jego opublikowaniu

 • W przypadkach, gdy w opublikowanych artykułach zostaną zidentyfikowane błędy, nieścisłości lub pominięcia, czasopismo rozważyć może wydanie poprawek lub erraty.
 • W przypadkach poważnych uchybień etycznych, bądź badawczych czasopismo może rozważyć wycofanie opublikowanego artykułu.
 • Wszystkie wnioski o poprawki lub aktualizację tekstu po publikacji powinny być składane do redakcji czasopisma wraz z dokumentacją uzupełniającą lub dowodami.
 • Zespół redakcyjny oceni zasadność i znaczenie wniosku, a w razie potrzeby skonsultuje się z zainteresowanymi stronami, w tym z osobami autorskimi, recenzenckimi i osobami członkowskimi zasiadającymi w radzie redakcyjnej.