Recenzenci

Recenzentami czasopisma „Zeszyty Artystyczne” są osoby spoza ośrodka, w którym afiliowany jest redaktor naczelny.

Redakcja „Zeszytów Artystycznych” oświadcza, że w 2012 roku wdrożyła procedurę zabezpieczającą oryginalność publikacji naukowych.
Aby przeciwdziałać przypadkom „ghostwriting”, „guest authorship”, redakcja czasopisma „Zeszytów Artystycznych” wprowadziła odpowiednie procedury:

a) Redakcja wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.
b) Redakcja wyjaśnia, że „ghostwriting”, „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).
c) Redakcja dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.

Informacja o praktykach recenzenckich:

Przyjęte przez czasopismo „Zeszyty Artystyczne” w 2012 roku praktyki recenzenckie są zgodne z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

a) Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki.
b) W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
c) Przy procedurach recenzenckich uwzględnia się model tzw. „double-blind review proces”: autor(zy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości.
d) Recenzent musi podpisać deklarację o nie występowaniu konfliktu interesów; za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem:
– bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
– relacje podległości zawodowej,
– bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.

Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.

Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma.

Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane; raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących.

Lista dotychczasowych recenzentów:

 • prof. Piotr Bożyk, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie.
 • dr hab. Dariusz Brzostek (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu),
 • prof. dr hab. Grzegorz Dziamski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),
 • dr hab. Jan Grad (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),
 • prof. Marek Krajewski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),
 • prof. dr hab. Ryszard W. Kluszczyński (Uniwersytet Łódzki),
 • prof. Marta Leśniakowska, Instytut Sztuki PAN (Warszawa),
 • prof. dr hab. Anna Markowska (Uniwersytet Wrocławski),
 • dr hab. Sławomir Marzec, (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
 • dr hab. Tomasz Misiak (Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu),
 • prof. dr hab. Zbyszko Melosik, (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),
 • dr Józef A. Mrozek, (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie)
 • dr hab. Krzysztof Olechnicki (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu),
 • prof. zw. dr hab. Anna Pałubicka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),
 • prof. dr hab. Teresa Pękala (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • prof. dr hab. Adam Skibiński (Uniwersytet Szczeciński),
 • prof. dr hab. Grzegorz Sztabiński (Uniwersytet Łódzki),
 • prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski (Uniwersytet Łódzki / Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie),
 • prof. dr hab. Anna Zeidler-Janiszewska (Uniwersytet SWPS, Warszawa).