Recenzje

Redakcja „Zeszytów Artystycznych” w 2012 roku, w celu przeciwdziałania przypadkom „ghostwriting”, „guest authorship” wdrożyła procedurę zabezpieczającą oryginalność publikacji naukowych.
Redakcja wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający artykuł.

Redakcja dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce, zawartych w standardach COPE (Committee on Publication Ethics).

Informacja o praktykach recenzenckich:
Przyjęte przez redakcję w 2012 roku praktyki recenzenckie są zgodne z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Do oceny każdej publikacji powołuje się dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki. Recenzentami czasopisma są osoby spoza ośrodka, w którym afiliowani są redaktorzy/redaktorki naczelni/e.
Przy procedurach recenzenckich uwzględnia się model tzw. „double-blind review proces”: autorzy/autorki i recenzenci nie znają swoich tożsamości.
Jest przygotowany formularz recenzencki zawierający pola wyboru, dzięki którym można jednoznacznie ocenić, czy tekst nadaje się do druku w tej formie, wymaga drobnych zmian lub też nie nadaje się do publikacji w piśmie naukowym. Ocenia się także innowacyjność myśli, warsztat badawczy                       i merytoryczność tekstu. Oprócz pytań arkusz dopuszcza otwartą formę, w której recenzenci/recenzentki mogą opisać mocne i słabe strony tekstu, zawrzeć sugestie oraz dookreślić ocenę zawartą we wcześniejszych polach.
Osoby recenzujące mogą pominąć arkusz i napisać ogólną recenzję, w której jednak są poruszane powyższe zagadnienia.

O dopuszczeniu do druku decyduje ocena dwóch recenzentów/recenzentek. Jeśli jednak recenzje są sporne (jedna jednoznacznie negatywna, a druga – jednoznacznie pozytywna), artykuł przesyłany jest do konsultacji trzeciej osobie, która, podobnie jak poprzednicy, nie zna tożsamości autora tekstu; nie zna też treści poprzednich recenzji, jednak informowana jest o spornych ocenach tekstu. W takiej sytuacji o dopuszczeniu do druku decyduje trzecia, rozstrzygająca recenzja.
Przed oceną recenzencką teksty poddawane są ocenie redakcyjnej.
Nazwiska recenzentów/recenzentek poszczególnych numerów nie są ujawniane.
Poniżej przedstawiamy listę recenzentów i recenzentek do 2020 roku. Nazwiska zostały umieszczone w kolejności alfabetycznej.
prof. dr hab. Wojciech Bałus, prof. Piotr Bożyk, dr hab. Dariusz Brzostek, dr hab. Blanka Brzozowska prof. UŁ, prof. dr hab. Grzegorz Dziamski, prof. dr hab. Maria Gołębiewska, dr hab. Jan Grad, dr hab. Agata Jakubowska, dr hab. Małgorzata Jankowska, dr hab. Marta Kosińska, prof. dr hab. Marek Krajewski, prof. dr hab. Ryszard W. Kluszczyński, dr hab. Marcin Lachowski, dr hab. Marta Leśniakowska, prof. dr hab. Anna Markowska, prof. dr hab. Sławomir Marzec, dr hab.  Marianna Michałowska, dr hab. Tomasz Misiak, prof. dr hab. Zbyszko Melosik, dr Józef A. Mrozek, dr hab. Krzysztof Olechnicki, prof. zw. dr hab. Anna Pałubicka, prof. dr hab. Teresa Pękala, prof. dr hab. Dariusz Rott, prof. dr hab. Adam Skibiński, dr hab. Jolanta Skutnik, prof. dr hab. Grzegorz Sztabiński, prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski, prof. dr hab. Anna Zeidler-Janiszewska.