Call for papers: Strategie kuratorskie / do 30 maja 2019

Jeden z najbliższych numerów „Zeszytów Artystycznych” chcemy poświęcić zagadnieniom związanym z kuratorstwem wystaw.  W 2015 roku Na Wydziale Edukacji Artystycznej UAP (obecnie Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa) powołaliśmy pierwszy na tej uczelni kierunek teoretyczny: Kuratorstwo i Teorie Sztuki. Wcześniej funkcjonowała specjalność kuratorska na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych. Część naszych absolwentów to już doświadczeni, czynni kuratorzy. Jesteśmy przekonani, że dzisiaj sztuka nie może już istnieć bez praktyk kuratorskich. Wciąż jednak towarzyszy nam namysł nad tym, czym dokładnie jest kuratorstwo: opieką nad sztuką, praktyką krytyczną, praktyką badawczą, promocją sztuki, kreowaniem jej obrazu czy może praktyką artystyczną, czy raczej wszystkim tym po trochu?

 

Chcemy zadać pytania o różne praktyki kuratorskie związane z prezentacją sztuki współczesnej w galeriach, muzeach, ale też miejscach niezwiązanych ze sztuką, jak również o strategie dotyczące kuratorowania wystaw odnoszących się do architektury, materiałów historycznych, kultury dźwięku itp. czy kuratorowania projektów artystyczno-społecznych. Kim jest dzisiaj kurator/kuratorka wystaw i jaka jest jego/jej rola we współczesnej kulturze? Czy wciąż jest opiekunem/opiekunką artystów czy raczej demiurgiem (demiurżką?) budującym/budującą własny obraz sztuki? Czy kuratorzy przejmują rolę krytyków sztuki? Z czym wiąże się kuratorowanie wystaw wirtualnych, a co oznacza kuratorstwo odpowiedzialne?  Jakie wystawy można uznać za przełomowe, zmieniające paradygmaty oglądu sztuki?  Chcemy zapytać również o podstawy teoretyczne dla istnienia kuratorstwa, o ważne i przełomowe teksty, bez których nie może istnieć nauczanie w tej dziedzinie, jak i naukowy namysł nad strategiami kuratorskimi.

 

Szczegółowy zakres tematyczny:

– kuratorowanie wystaw sztuki współczesnych a kreowanie obrazu sztuki

– kurator jako artysta czy kurator jako badacz?

– różne strategie kuratorskie

– kuratorstwo odpowiedzialne

– kuratorowanie wystaw w przestrzeni publicznej

– kuratorstwo odnoszące się do architektury i kultury dźwięku

– czy i dlaczego artyści potrzebują kuratorów?

– jak uczyć kuratorowania wystaw?

 

Na teksty objętości 12-14 000 znaków czekamy do 30 maja 2019. Do tekstów powinno być dołączone streszczenie w języku angielskim oraz bio autora. Redaklcja zastrzega sobie wybór tekstów. Wszystkie teksty publikowane w „Zeszytach Artystycznych” podlegają procedurze recenzenckiej.

Kontakt: zeszyty.artystyczne@uap.edu.pl

Zasady dotyczące edycji tekstu: http://za.uap.edu.pl/?page_id=12

33. numer „Zeszytów Artystycznych” / Sztuka i filozofia: #teraz

Zapraszamy do lektury 33. numeru „Zeszytów Artystycznych” wydawanych przez Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu (Wydział Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa).

Redaktorka prowadząca prof. Marta Smolińska (UAP).
Nowy numer jest dostępny w Bibliotece Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

 

Spis treści:

Marta Smolińska Wstęp
Jan Wasiewicz „Naprzód w przeszłość!”,czyli progresywny wymiar tego, co minione
Andrzej Marzec Bohaterowie zombie i drugie życie Hollywood – o nostalgii we współczesnym kinie

Izabela Kowalczyk O potrzebie teorii zaangażowanej – w odniesieniu do tekstów Piotra Piotrowskiego
Adam Mazur W stronę historii fotografii środkowoeuropejskiej

Anna Markowska Spotkanie Schwittersa z Heideggerem na tle samochodu marki Adler
Ewelina Jarosz Figury nieprzedstawialnego. Historia recepcji sztuki Barnetta Newmana przedstawiona za pomocą tańca
Tomasz Misiak Harry Lehmann i Johannes Kreidler wokół rewolucji cyfrowej w sztuce dźwięku
Justyna Ryczek Przesuwanie granicy – wielostronne relacje sztuki i etyki

Marta Smolińska Kiedy natura staje się plastikiem, a plastik naturą: malarstwo Marty Antoniak i Marcina Zawickiego

 

Wersja angielska

Marta Smolińska Introduction

Jan Wasiewicz „Forward into the Past!”,or a Progressive Aspect of What Has Gone Away

Andrzej Marzec Zombie Characters and Hollywoodʼs Second Life– Nostalgia in Contemporary Cinema

Izabela Kowalczyk  On the Need for an Involved Theory – in Reference to Piotr Piotrowskiʼs Texts

Adam Mazur Toward the History of Central European Photography

Anna Markowska Schwitters Meets Heidegger. Against the Backdrop of the Adler Car

Ewelina Jarosz Figures of the Unpresentable. The Dance-like Reception of Barnett Newman’s Art Figury

Tomasz Misiak Harry Lehmann and Johannes Kreidler: Around the Digital Revolution in the Art of Sound

Justyna Ryczek Pushing the Limits – Multilateral Relations of Art and Ethics

Marta Smolińska When Nature Becomes Plastic and Plastic Becomes Nature: Paintings by Marta Antoniak and Marcin Zawicki

 

Prace konkursowe

Joanna Gryzińska-Jasińska Wpływ polityki i ideologii na wystawiennictwo

Maryna Sakowska Recykling w polu sztuki jako strategia artystyczna w dobie późnego kapitalizmu

Kinga Popiela C(i)ałokształt. Analiza procesów somatycznych zachodzących w aktywnym ciele artysty podczas procesu twórczego

 

Recenzje

Rafał Łubowski Redefinicje i reminiscencje

Katarzyna Janicka Poznań Art Week 2018. Czego w mieście sz(t)uka?

Justyna Ryczek Wspólnotowe zabawy marsjańskie – czyli jak zrobić udany festiwal sztuki

Ewa Wójtowicz Czujna obecność w Drodze

 

Kronika WEA

Kalendarium

Abstracts

 

 

32. numer ZA

Zapraszamy do lektury 32. numeru „Zeszytów Artystycznych” wydawanych przez Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu (Wydział Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa). Redaktorka prowadząca prof. Anna Tyczyńska (UAP).
Nowy numer jest dostępny w Bibliotece Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.